Imágenes de páginas
PDF
EPUB
[merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][subsumed][merged small][subsumed][merged small][subsumed][ocr errors][subsumed][merged small][subsumed][ocr errors][merged small][ocr errors][subsumed][ocr errors][subsumed][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small]

1) Doublure van Berlekum, blijkbaar ontleend aan het register van 1440 (p. 348). 2) Zie p. 345 noot 2. Hoe de afschrijver ertoe kwam om die twee monstra met

Bruckes hier onder te brengen, mnoge een ander raden.

[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small]

Institutiones que pertinent ad abbatem in Lydlim scripte ex eius registro.

Bosum ibi habet abbas pastorem instituendum tacke lien alij veniunt ad nos instituendi.

Luttekewirum ibi abbas habet pastorem cum vicario.

Jnstituendus Spannum pastor et alius monachus ad nos, secularis presbiter ad abbatem.

Wralcke Bayum 2) ad abbatem.

Welseryp pastor cum vicario ad abbatem, reliqui ad nos.

Huns ad abbatem.

Baert ad abbatem.
Wywert ad abbatem.

Mynaldum ad abbatem.
Tyemerum ad abbatem.

Sexberum ad abbatem.
Brytswert ad abbatem.

Oesterleetens ad abbatem.

Wynsum ad abbatem.

Bellicum ad abbatem.

Commendator Snekensis habet instituendum

Boelswert.

Jmswardt.

1) Doublure van Jhelum 6 regels vroeger. Dit en de volgende vier namen zijn in dezelfde volgorde uit het register van 1440 overgenomen Berete was reeds als hetzelfde als Beers herkend (cf. p. 340). En toen werd er, onder aan de lijst, Haula maar bijgeplakt, dat nog nie! was ondergebracht.

2) Sic, cf. Wradskebayum p. 292.

Nyenhusen.

Jtem Sneck ad episcopum Traiectensem; alia via 1) iuxta Sneck

[blocks in formation]

Ecclesiae in personatu de Winssum de quibus abbas Vallis sanctae

Mariae predictus se intromittit 3).

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors]

1) In dit apert corrupte ,,alia via" moet de naam eener kerk schuilen, doch welke, is moeielijk te raden.

2) Dit kloosterlijstje heeft men slechts naast dat van de 13e eeuw (p. 352, cf. 353) te leggen om aanstonds de volkomen identiteit der twee te zien, waaruit volgt, dat het hier is overgeschreven uit het origineel van het andere en dus niet van 1482 maar van de 13e ceuw dagleckent.

3) Het volgende lijstje is tot en met Sadagast geheel ontleend aan het register van 1440 p. 350,2 en 342/4).

4) Lees Bawerth (Baerd).

5) Lees Lethinge d. 1. (Aster lettens, niet Lyons, zooals erbij staat en ook Heitema acent, zie p. 352 en 362

[merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small]

Hec sub correctionem 4) per informationem jurisdictionis Oestphrisiae.

1) Tidingum en Jnthetingum (een glos op het vorige?) houd ik voor verschreven voor Tutingum d. i. Berlicum, waarop de abt van Lidlum aanspraak maakte.

2) Dit zal wel hetzelfde zijn als het Slatsem van 1440 (p 350), al verschillen de taxen, doch de identificatie ervan blijft duister.

3) Vermoedelijk Mariaburg in „de Scharren" onder Oudeouwer (Doniawerstal). 4) Dit is goed!

XXVIII.

DE PROOSDIJ VAN ST. JAN.

A. Fragmenten uit het Proestienboec 1).

1311 (fo.7).

[ocr errors]

super piscaria sita in parrochia de Midrecht nostre dyocesis inter Eerdamme ex vna parte et inter Oudijcsnesse ex altera, que piscaria consistit in tribus aquis siue fluminibus in vnum concurrentibus quorum primum vocatur Lecmeer secundum vocatur Simeer, et tercium vocatur Amestel, et super quadam decima de Noertueen sita inter Steewijc ex vna parte et inter Cudelstert ex altera.

1330 (f°. 18).

terra sita in loco opten Achtienhoeuen in iurisdictione prepositi et archidiaconi dicte ecclesie sti. Johannis.

14e eeuw. (f. 25).

Hec sunt decime spectantes ad prepositum sti. Johannis in Traiecto. Jnprimis mangne decime in Seuenhouen Henricus Hugonis lxxviiij

bonorum.

Jtem decime in Vijfhoeuen Ghibe de Midrecht xxxiij .

Jtem in Sesforlinc scultetus Aleydis xxvj s.

Jtem in Bloclant scultetus Aleydis xl s.

Jtem in Tabeman Brechterus de Tabeman iiij .

Jtem in Hoflant ix . x S.

Jtem in Soddrecht xlij . pro vna medietate.

Jtem in Ghere lxxxxv .

Jtem decime Conuiints xlix ft.

Jtem Bouenseuenhoeuen xlvj .

Jtem der Joncfrouwen tiende 18.

Jtem Cudelsteerde xl tt.

Jtem de aliis decimis de Cudelsteerde vj B.

Jtem decima de Eede que venditur pro siligine.

Jtem de decimis minutis in wydrecht in Seuenhoeuen, in Cudelstert.

1) Arch. der Oud-Bissch. Clerezy, no. 86.

« AnteriorContinuar »