Imágenes de páginas
PDF
EPUB

To Lagrettemænd kundgjöre, at Thorbjörn Halvardssön kjöbte 3 Markebol Jord i Skredeland i Tyredal af Rasmus Nilssön, 1 Markebol i samme Gaard af Asgeir Björnsson og hans Hustru Gudrun og 1 Markebol af Thollef Björnsson og hans Hustru Ingeborg, hvorfor de alle erkjendte at have oppebaaret Betalingen.

Efter Orig. p. Perg. i Deichmans Bibl, i Christiania. Levninger af begge Segl vedhænge, (Jfr. Dipl. Norv. VII No. 491).

453.

9 Oktbr. 1502.

Roaldstad.

Ollom mannom som thetta breff see heller hære sender Torer Tollefson oc Haluord Ormsson logretismen q. gudz oc syne kwnnokt gærende ath wy vore aa Roalstadom som lygger j Tyredal synnedagen næst fær weternæter anno dominj .m.o d. ij.o sagom oc hærdom a ja oc handerbande thera aff eno holuo Torbicen Haluordson æn aff andre haluo Rasmus Nielson med ty skylorde at færde Rasmus selde færde Torbicen i marke bol jorder i Skredeland som lygger i Tyredal. kopte oc færde Torbicen .i. marke bol aff Asger Bicensson oc Gudrun kone hans oc .i. marke bol aff Tolleff Bicensson oc Ingeborg kone hans i samme færde Skredeland frælst oc hemholt fær hwariom manne med ollom lwtom oc lwnnyndom ssom ther til lygger oc leghet haffuer fro fæerne oc nye wthan gardz oc jnnan. Kendis oc færde mæn Rasmus oc Asger oc Tolleff at the haffde opburit (for) færde jord færste pening oc æefste oc al ter i mellem epter ty som i kæp there kom. Tyl ytermere wisse oc sannyng her vm henge wy wor jnsegle for thetta breff som gjort war aar oc dag som fyre seger.

Bagpaa, yngre: Skredeland.

Den udvalgte Kong Christiern (II) tilbyder Hr. Henrik Krummedige, Hovedsmand paa Baahus, Hjælp og Forstærkning i Anledning af det Tab, han har berettet at have lidt, da Nils Ravaldsson bemægtigede sig Konghelle. Efter Orig. p. Papir i kgl. Bibl. i Kbhvn. (D. Adels Hist. fasc. 36, Krummedike). Brevform; Kvartark m. Spor af udv. Forsegl. (Trykt i Dan. Mag. 3 R. 2 B. S. 52 No. 59. Jfr. Dipl. Norv. I No. 1046 og VIII No. 465).

[ocr errors]

454.

21 Januar 1503.

Gladsaxe.

Crist[ier]nn met gudz n[adæ vduald konning till Dan-]
marck och Suerige ret [arffuing till etc.]

Wor sønderlige gunst tilforn. Kære [her Hin]rick som j screffue oss til ath Nielss Rawelssen er komen til Kongelde met eth tal falck och [the greffue och sloge ther noger aff others swænne,

haffue i ther fore brøsth pa falck eller nogen anden deell tha bywder oss till. Wij welle skicke och flij ether huess i behoff haffuer oc tacke wij ether kærligen fore then troskaff som i beuissæ wor kære herre fader och oss i thenne twetreckt och krij huilket wij welle kærligeun met ether forskylde i huess made wij kwnne. Befalendis ether gudh. Screffuit pa Glaxesse løffuerdagenn nest efftir sancti Marcelli pape dag aar etc. md 3.o Wnder wort signet.

Udskrift: Oss elskelige her Hinrick Krwmedige ridder wor

kære herre faderss mand och raad oc embitzman

pa Bahwss.

(1) Tilskrevet over Linien.

Kong Hans sender Hr. Henrik Krummedige, Hōvedsmand paa Baahus, Undsætning med sin Hofsinde Otte Rud, hvem han skal overgive Slotsloven, for selv at begive sig til Kongen, der vil tale med ham i vigtige Anliggender.

Efter Orig. p. Papir i kgl. Bibl. i Kbhvn. (D. Adels Hist. fasc. 36, Krummedike). Brevform; Spor af et lidet paatrykt Segl og af udv. Forsegl. m. et stort. (Trykt i Dan. Mag. 3 R. 2 B. S. 53-54 No. 61 b).

455.

12 April 1503.

Kjöbenhavn.

Hanss met gudz nade Dan[marcks Sueriges Norges etc. koningh] hertug i Sleswig oc i Holtzstenn [Storm]arn oc Ditmersken.

Vor sønnerlig gunst tillfornn. Vider kiere her Hinric at wij sielffue vilde gernne ware ider till ordz fore sønderlige ærende skyld wij met ider haffue at forhandle oc tale oc sende wij nw till ider thenne wor elskelige hoffsindt Otte Rwdt met ith talfolck ider till hielp oc vndsetningh bedendis ider gerne oc kerligen ati anttworde hannom slotzloffwen met nogre aff iders swenne som i ther till betroo till iderss hand at holde oc forware, oc lader indkomme paa slottet aff thet wort folch som Otte met seg haffuer swa meget som behoff geris, oc giffuer ider teden oc till oss, oc paa thet j skulle videt oc i sandningen betroo at thet er wor vilge oc begære ati ider her vdi swa holde oc haffue skulle, tha haffue wij schreffwet met wor egen hand neden paa thelle wort breff oc tryct wort secreth som wij sielffue ner oss haffue till signet oc swa her neden paa. her met ider gud befalendis. Schreffuit paa wort slot Nykopingh klockenothenssdagh aar epter gudz burd md iij. Vnder wort signet.

Egenbendigt: Johannes rex Dacie.

Udskrift: Oss elskelige her Henrich Krwmmedike ridder

wor man raad oc embitzman paa Bahuss.

Johan Jepsson (Ravensberg), Biskop i Roskilde, anmoder Hr. Henrik Krummedige, Hovedsmand paa Holbek, om at laane ham 40 eller idetmindste 30 Skerpentiner og andre Bösser til Brug paa et Skib, hvormed han skal fölge Kongen til Tydskland; hans fleste Bösser og Verger ere nemlig paa et andet Skib, som han har laant Kongen til Brug paa Toget til Norge.

Efter Orig. p. Papir i kgl. Bibl. i Kbhvn. (D. Adels Hist. fasc. 36, Krummedike). Brevform; Kvartark m. Spor af udvendig Forsegling. (Trykt i Dan. Mag. 3 R. 2 B. S. 143-44).

456.

15 Juli 1503.

[Johannes dei] gracia

episcopus Roskildensis.

Roskilde.

Sincera et amicabili salutacione jn domino premissa. Kære her Henrick syndhe(r)ligh godhe wen i mwe withe thet wii haffwe nw stort brøsth paa bysser och werye till wort skyb thii wii haffwe ow læeth wor kæristhe nadighe herre wort skib till Norghe met alle thee bøsser och verghe ther wore paa och skwlle wii nw selffwe personlighe følghe hanss nadhe till Tyslandh met thet annith worth skib thii bethe wii ether kerlighen ath i w[i]le well gøre och lææ oss føritiwe eller och trædiwe atmynsthe godhe skerpentyner [oc]h andhre bøsser till samme reyse thet snaristhe wii komme hiem affh samme reyse ighen tha skwlle i fangghe them saa godhe ighen och bliffwer ther noghen brøsth paa tha wille wii gøre ether opretnyngh ther fore saa ath thet skall wære aldeliss wdhen ether skadhe. kære her Henrick her forladhe wii oss wisselighe till och wille thet kerlighen met ether forskyldhe hwath modhe wii kwndhe. kære her Henrick wii bethe ether kerlighen ath i wille scriffwe oss swar her paa till ighen met thelte samme wort bwdh ath wii widhe ath retthe oss effther hwar wi kwnne wære ether till welye och kerlighedh thet gøre wii altiidh gerne. Jn Christo valete. Ex Roskilde ipso die diuisionis apostolorum anno domini md tertio nostro sub signeto.

Udskrift: Strenuo ac nobili viro domino Henrico Krwmmedige militi

capitaneo castri Holbeck amico nostro nobis sincere dilecto.

« AnteriorContinuar »