Imágenes de páginas
PDF
EPUB

ckeryc, die by onzen genadigen heer comen waeren, de iiii st. in den Drake en iiii stopen in den Ram, te ix gr. Mech., x in April anno 1; comt op ix s. gr. M.

Item betaelt Janne Van den Brocke, der vrouwen ind Molenijser, der vrouwen in den Ezel, ende der jouffrouw in den Ram voir dassizen, die men hen afslaen moeste van den wijne, die onze ghenadige Vrouwe en mijnheer van Chairloez gedroncken hadden, doen zij hier lagen van aflaete; comt op xvii s. gr. M.

Item viii stoope wijns gepresenteert den bisschop van Schotlant, iiii st. in de Drie coppen, ii st. in den Drake en ii st. Ram, te ix st. de ghelte, xi in April anno 1; compt op ix s. gr. M.

Item drie amen wijns ghepresenteert onsen ghenadigen heer van Bourgognie, doen hi hier comen was omme de gracie ut supra; waren ghehaelt in den Ram; comt op te x st. de gelte, vi lb. gr. M.

Item ii amen Rijnswijns ghepresenteert den jonghen heer van Charloz, doen hi hier comen was omme de gracie; waeren ghehaelt int Molenyser te x st. de gh., xxii in Oegst anno li; comt op iiii lb. gr. M.

Item betaelt van eenen stoere gepresenteert onsen genadigen heer van Bourgognie; coste lxv mott (mott iii lb. xiii s. i 1/2 d. gr. M.

mottoene), val.

Item drie amen Rijnswijns gepresenteert myner vrouwe van Bourgognie, doen zy hier ten aflaete was; gecocht ind Molenyser; i in Octob., coste vi lb. gr. M.

Item een ame Rijnswijns gepresenteert mynen heer van Charloez, doen hi met onser ghenadigen vrouwen hier comen was ut supra; ghecocht in Royenborch; comt op i lb. gr. M.

[ocr errors]

Uutghegeven van alderhande diverssen costen.

Item gegevene myns heeren pagien van Bourgogne van haeren coeke, doen onze ghenadige heer hier te Mechelen

was, xxviii in Meerte anno 1, omme der indulgencien wille van Rome; iiii peters., val. xviii s. gr. M.

Item gegevene Herman, doerwaerder ons ghenad. heeren, met zynen gesellen, 6 cronen, val. xxx s. gr. M.

Item gegevene myns heeren portier met zynen gesellen ut supra, iii gul. ar., val. vii s. xi d. gr. M.

Item gegevene myns heeren fourier ut supra, i rid., val. vi s. iii d.

Item gegevene Pottagie, zaelwaerder ons ghenad. heeren, ut supra, i peter., val. iiii 1/2 s. gr. M.

Item gegevene myns heeren toemers ut supra, i rid., val. vi s. iii d.

Item gegeven myns heeren palferniers ut supra, ii guld. barij., videlicet, vii s. gr. M.

Item gegeven Gautier, varlet du chevael de Monseigneur, iii gul. barij., videlicet, x s. vid.

Item gegeven myns heeren penciers ut supra, iiii pets., val. xviii s. gr. M.

Item gegeven myns heeren frutier ut supra, i pet., val. iiii s. xvi d. gr. M.

Item gegeven myns heeren cochiers ut supra, v gulden postul., val. xviii s. gr. M.

Item gegeven myns heeren bottelgiers ut supra, ii guld. barij., videlicet, vii s. gr. M.

Item gegeven myns heeren cock ut supra, i pet., val. v s. gr. M.

Item gegeven Petit Jehan, sergant darmes, ut supra, ii pets., val. ix s. gr. M.

Item gegeven zekeren dienaren van onzen jonghen heer by overdraghen van der cameren omme beste wille, dwelke men niet meer geven en sal; comt i crone, val. vi s. gr. M.

Item gegevene Janne Gillas, voir dat hy met zynen trompette jegen onsen heer van Bourgoignie gereden is geweest met onsen goeden lieden, voir zyn huerpeert ende hem self, xii gr. M.

Item ghegeven Aelbrecht, myns heeren clynier, bi bevele

van commoignemeesters, xvii Junio iiii li; comt op iiii gulden postulato, val. xiiii s. gr. M.

Item ghegeven Janne den Boener, diener ons jonghen heeren, doe onse jonghe heer hier omme ginc te aflate, ultima die Augusti anno iiii li; comt op i guld. postulati, val. iiii s. gr. M.

Item betaelt Meester Jan den Hollandere van eene banier te stoffeerne mette wapenen van den Paus, omme te hanghen in St Rombout, in midden in de kercke.

Verteerd inden Beyaerd bi commoignemeesters ende scepenen, doen Johannes de Leeuw optroc, xxiii in Novemb. anno 1; comt op x sch. gr. Mechelsch.

Item ghegeven den gulden van den twee boghen, te weten voetboghe en hantboghe, ømme dat si ten verzueke van de stad St Rombout omme ghedragen hebben in de processie, die gheordineert was te doene op Alreheylighen-avond, doe daflaet van den jare van gracien uutganc, omme Gode van hemelrijc te lovene van alle der grooten gracien, die hi verleent hadde den tyt, dat tselve aflaet duerde; comt hen gegeven, ultima die Octobris anno li, xxviii s. gr. M.

Item gegeven de drie hoemispapen, omme dat si den deeken ghedient hebben, die de misse aldaer dede, xv g. den discanteerder, die de misse discanteerde, iiii s. gr. ; den beyaerdiere ende den costere van St Rombouts, iiii s. gr.; comt al op ix s. iii d. gr. M.

Item gegeven Johannes de Leeuw in hoefscheyde, overmits dat hi te Rome was omme de gracie van Mechelen by overdraghen van der ghemeynder cameren; comt op ii lb. xv s. gr. M.

Item betaelt vrouwe Grimars van der Coyte, broed ende bier, dat si ghelent heeft op den scepenhuyse, des avonds als men daer waecte in de gracie; comt op ii lb. xi s. iii d. gr. M.

Uutgegeven van vaerden ende van boodscappen, anno li. Item gegevene van eenen brief te scriven aen de commissarissen van der bulle te Mechelen, i gul. ard., val. ii s. viii d. gr. M.

Item gegevene voir tgeleye gecregen aen onzen genadigen heere en aen zijnen Raet voir de pelgeremen, die te Mechelen ten aflate comen souden, iii crone, val. xviii s.

Item Johannes de Leeuw gesonden te Brugge, omme te vernemen aldair wat bullen ende brieven des Paus boode bracht hadde; was ute iiii dagen met i peerde; comt met xv s., die denselven boode verterde te Ghent, xxii in Mey anno li; comt op xvi s. iii d. gr. M.

Item Johannes de Leeuw gesonden te Bruessel aen mijnen heere de cancellier van Bourgognie, omme te hebbene de bulle van de verleeninghe van den aflate; was ute i dage; comt, met iii s. gr., die des Paus bode verterde te Mechelen, comt op viii s. gr. M.

Item Adriaen van Quayrebbe gesonden tot Brugge, met des Paus bode, aldair was ute iiii dage, xxi in Mey; comt op v s. gr. M.

Item Wouter Storm gesonden tot Bruessele bi onsen ghenadigen heere, omme te veranderen de gheleybrief voor de pelgryme, ende die te doen dobbeleren onder den zeghel van Brabant; was ute v daghe met ii peerden; comt op xviii s. gr. M.

Item ghegeven Meester Alaerde vander Poorten en Meester Laurys van Wachelegheem, secretaris ons. ghenad. heeren, voir dmaken van de voirs. gheleydsbrieven, ende voir enen besloten brief aen de stad van Andwerpen aengaende de voirs. gheleyde, ii cronen en ii gulden postulati; val. xix s. gr. M.

Item Meester Jacob van den Bloke gesonden te Bruessele aen onsen ghenadighen heere en aen zijnen Raet, omme de offerande, die men gheeft te Heylegen Sacramente, die de heeren van den Capittelen ontfaen; was ute v dagen met ii peerden ut supra; comt op xxviii s. gr. M.

Item ghegeven voir de voirs. gheleydsbrieven te zeghelen ende haestelic te solliciteren; comt op iv s. vi d. gr. M.

Item Meester Jacob van den Bloke gesonden te Bruessele aen onzen ghenadighen heere ende aen zynen edelen Raet, omme der offrande wille van de pelgremen, die te Mechelen ten

Heylegen Sacramente gaen; was ute te ii male ix daghe, xii in Sept. li, met vii s. gr. M., die de brive coste te scriven; comt tzamen op ii lb. xvi s.

Item Wouter Storm ghesonden tot Bruessele bi onsen ghenadighen heere, omme te verwerven, dat deselve onse ghenadighe heer bescriven ende ontbieden woude den cardinael, die van sPaus weghe afghesonden is in Almaegne, opdat hi te Mechelen quame visiteren ter vordernisse van der gracien; was ute ii daghe, xxi in Sept. annno li; comt op xi s. gr. M.

Item Claes Warijn ghesonden tAndwerpen, omme te betalen tghelt, dat de stad dair sculdich was spruytende uter indulgentien; was ute i daghe, xxii in Sept. anno li; comt op xi s. gr. M.

Item Dieric Adriaens ghesonden naer den cardinael, die in de landen van Gheldere comen was; was ute v daghe, xxix in Sept. iiii li; comt op xiii s. ix d. gr. M.

Item Dieric Adriaens gesonden tot St Truyden aen den cardinael de Cuza; was ute iii dage, ix in Oct. anno li, viii s. iii d. gr. M.

Item Claes van der Heyden gesonden ieghen onzer ghenadigen vrouwe, doen zy quam ten aflate, by bevele van commoignemeesters en scepenen hem gegeven iii s. gr. M.

Item Rom. Vleminc ghesonden tot Bruessele tot i male, omme te vernemen van onzen ghenadighen heer, wanneer hij te Mechelen ten aflaete comen soude, en desghelycx van mijnder vrouwe; was ute ii dage; comt op vi s. gr. M.

Item Meester Jan van Hulshout, docteur in theologien, Jan van den Dale, commoignemeester, Meester Jacob van den Bloke gesonden by den cardinael van St Peeters, legaet van den Paus onses heylighen vaders tot Luydeke, omme hem te biddene, dat hij te Mechelen woude comen visiteren in der gratie ende anders; waren ute xi dage met vii peerden, xxii in Octob. ; x lb. xi s. ix d. gr. M.

« AnteriorContinuar »